19
jul
Elvedin Sedić je podnio vijećničku inicijativu Ministarstvu obrazovanja USK za ponovno uspostavljanje produženog boravka za učenike osnovnih škola i osiguranje financiranja istog
Sedić je postavio i tri vijećnička pitanja:
1. Ko vodi računa o ubiranju naknade za postavljanje podzemnih i nadzemnih instalacija, u kojim iznosima je ona naplaćena, te zašto još uvijek ne postoji katastar podzemnih i nadzemnih instalacija i da li su naplaćene kazne onima koji nisu dostavili analogne i digitalne geodetske snimke?
2. Šta se čini po pitanju ubrzavanja procedura regresnih zahtjevi za naknadu štete pričinjene imovini Grada Bihaća?
3. U kojoj fazi je realizacija projekata devijacije Puta AVNOJ-a i izgradnje čvorišta Mali Lug, te kada možemo očekivati završetak ovih projekata?
Video pogledajte na linku.